Laza Adina Malagasy No 17 | Révision Baccalauréat 2018 à Madagascar

A. Fanontaninana
1. Iza no nanoratra an’ireto boky manaraka ireto:
-Vakivakim-piainana
-Sikajin’ny Dadabe
2. Milaza antony iray lehibe tsy mampitovy ny tsiny sy ny tody.
B. Famakafakan-kevitra
Hoy ity mpandinika iray: “Amin’izao andron’ny fandrosoana izao, dia tsy ilaina intsony ny mpanoratra satria mpandrembiremby saim-bahoaka fotsiny”. Fakafakao sy tsikerao.

Laza Adina Malagasy No 16 | Révision Baccalauréat 2018 à Madagascar

A. Fanontaninana
1. Iza no nanoratra an’ireto boky manaraka ireto:
-Mitaraina ny tany
-Ny fanagasiana
2. Misy fizarana efatra ny tantara raketin’ny boky “Vakivakim-piainana”. Nomena lohateny tsirairay ireo fizarana ireo. Tanisao ary alaharo.
B. Famakafakan-kevitra
Hoy i Ramily ao amin’ny boky vakivakim-piainana nosoratan’Iharilanto Patrick Andriamangatiana: “Ny vola miteraka havana fa ny havana mandany vola”. Fakafakao izany fiheverana izany.

Laza Adina Malagasy No 15 | Révision Baccalauréat 2018 à Madagascar

A. Fanontaninana
1. Milaza ohabolana na oha-pitenena teloa (03) mikasika ny Fanahy.
2. Lazao ny tena anaran’i Rado.
B. Famakafakan-kevitra
Hoy ity mpandinika iray: “Tsy misy biby te ho kary fa mahery ny laha-janahary”. Fakafakao sy tsikerao.

Laza Adina Malagasy No 14 | Révision Baccalauréat 2018 à Madagascar

A. Fanontaninana
1. Milaza sokajin’olona ialan-tsiny rehefa hikabary na handray fitenenana.
2. Milaza ohabolana na oha-pitenenana telo (03) mikasika ny Tody.
B. Famakafakan-kevitra
Hoy ny mpandinika iray:
“Lalana iray ahatongavan’ny tsirairay sy ny fiaraha-monina amin’ny atao hoe tonga lafatra ny finoana ny fisian’ny tsiny sy ny tody”. Fakafakao sy tsikerao izany fiheverana izany.

Laza Adina Malagasy No 13 | Révision Baccalauréat 2018 à Madagascar

A. Fanontaninana
1) Milaza ohabolana na oha-pitenenana telo (03) mikasika ny Marina.
2) Lazao ny fiheveran’ny Malagasy ny atao hoe “Lany tamingana” sy ny atao hoe “Momba”.
B. Famakafakan-kevitra
Hoy ny mpandinika iray: “Ny aina no andevon-karena”. Fakafakao sy tsikerao.

Laza Adina Malagasy No 12 | Révision Baccalauréat 2018 à Madagascar

A. Fanontaninana
1. Manomeza lahabolana am-bava telo (03) ka lazao ny faritra mpanao azy.
2. Milaza ohabolana telo (03) mikasika ny “Aina”.
B. Famakafakan-kevitra
Hoy ity mpandinika iray: “Ny Literatiora! … mitaiza ny olona ho any amin’ny tontolon’ny nofinofy”. Fakafako sy tsikerao.